A different kind of author

Coming up with consistent promotional ideas wasn’t easy. The main driver was the urgent need to maintain financial stability for De Bezige Bij [‘The Busy Bee’, the Dutch publishing house founded as an underground resistance publisher during the German occupation]. After 'Wilhelmina’ [a biography of the Dutch Queen] we followed up with a similar title, 'Review of the years 1900-1980’; but most of our ideas came out of the blue, or were the result of chance contacts.

One such unexpected development was the arrival on the scene of Kas de Graaf, who presented his manuscript for Desperate Carnival, written under the impressive pen name of A.J. Noël de Gaulle. Based on the events surrounding the Englandspiel [the German counterespionage name for an operation whereby the Germans controlled the British SOE network in Holland for more than two years at the height of the war], Kas had been closely involved in bringing that betrayal to light after his escape to London from the occupied territories.

Desperate carnival

It may not have been a literary high point, but once we began reading the manuscript it soon became evident we had a potential bestseller on our hands - a rarity in those days. And so it proved, with both volumes of Desperate Carnival meeting that expectation.

In Kas we had acquired a different kind of author and member of the cooperative. If we called him at four in the afternoon from the Bezige Bij offices in The Hague asking him to check proofs, his driver would be pulling up in front of our door in his black Austin within half an hour.

Shots of genever inevitably featured during his visits and before long he would be masterfully telling some fantastical stories in which poetry and truth were indistinguishably woven together. With his black moustache and dark suits he always remained the archetypal intelligence officer through and through, capable at any time of drawing the service pistol he kept hidden in his shoulder holster. I do believe he continued carrying a weapon for many years after the war. Yet at the same time he was a cordial friend, who would look you in the eye with childlike charm.

Kas’ house parties in The Hague, under the capable direction of his wife Doortje, had the atmosphere of resistance reunions that had got somewhat out of hand. More than once I resisted the urge to draw the curtains more firmly lest the Hun was on to us.

Geert’s party behaviour is another story all of its own. [Geert Lubberhuizen, founder of De Bezige Bij, and a close friend of Kas.] With Kas he always felt at home. An irrepressible urge would invariably drive him in the direction of some sturdily built, highly decorated, charming war heroine, who he would lovingly draw onto his lap in his inimitable way. Later in the evening he would find a quiet hiding place to stretch out and go to sleep, before waking and resuming the festivities fully refreshed some time later. Another regular participant in these events was Willem Nagel, always referred to as 'Charles’ in this company [Willem Nagel was a Dutch jurist, author and resistance fighter, whose resistance alias and - later - pen name was J.B. Charles.] It was hard to see how he and Kas could agree on anything politically [Charles was a communist and Kas an ardent royalist]; yet their wartime experiences had made them good friends.


Original text:

Enige lijn in het bedenken van stunts viel niet gemakkelijk te ontdekken. De drijfveer was en bleef De Bezige Bij financieel op peil te houden. Na Wilhelmina gaven wij een gelijksoortig boek uit, Aanschouw de jaren, 1900-1980, maar meestal kwamen de ideeën plotseling op of waren zij afhankelijk van toevallige contacten.

Onverwacht was de komst van Kas de Graaf, die onder het indrukwekkende pseudoniem van A.J. Noël de Gaulle zijn manuscript Carnaval der desperado’s aanbood. Een avonturenroman met als achtergrond de gebeurtenissen rond het ‘Englandspiel’. Kas was na zijn vlucht uit bezet gebied in Londen nauw betrokken bij de ontmaskering van dat gruwelijke verraad.

Het boek was geen literair hoogtepunt, maar na lezing van een deel van het manuscript was het duidelijk, dat wij iets in handen hadden, dat een bestseller zou kunnen blijken. Dat kwam, zeker in die tijd, niet vaak voor. De twee delen Carnaval der desperado’s beantwoordden aan die verwachting.

Met Kas hadden wij een apart soort auteur en lid van de coöperatie in huis gekregen. Als hij bij voorbeeld om vier uur vanaf De Bezige Bij in Den Haag gebeld werd om enkele correcties in de drukproeven te bekijken, stond de coureur met zijn zwarte Austin binnen een half uur voor de deur.

Onvermijdelijk kwam er bij zijn bezoeken een borrel op tafel. Het kostte weinig moeite hem dan een of andere fantastische gebeurtenis meesterlijk te laten vertellen, waarin Dichtung und Wahrheit onontwarbaar werden verstrengeld. Hij bleef met zijn zwarte snorretje en donkere kostuum op en top een ‘intelligence officer’, die op elk moment zijn in een holster onder zijn oksel verborgen pistool zou kunnen trekken. Ik geloof, dat hij nog lange tijd na de oorlog met zo'n ding heeft rondgelopen. Tegelijkertijd was hij een hartelijke vriend, die je kinderlijk lachend in de ogen keek.

Zijn feesten in Den Haag, onder de goede zorgen van zijn vrouw Doortje, hadden de sfeer van een wat uit de hand lopende rëunie van oud-verzetsstrijders. Soms had ik de opwelling de gordijnen beter te sluiten om te voorkomen dat de moffen het alsnog zouden kunnen merken.

Het gedrag van Geert op feesten is een verhaal apart. Bij Kas voelde hij zich thuis. Een altijd aanwezige ingebouwde drift dreef hem dan naar een in het bezit van de Militaire Willemsorde zijnde, fors gebouwde lieve gast om haar op zijn speciale wijze liefdevol op zijn schoot te laten neerstrijken. Later op de avond verborg hij zich graag op een rustige plek en viel daar languit in slaap om dan na enige tijd geheel fris weer aan de feestvreugde deel te nemen. Deze happenings werden ook door Willem Nagel, in dit gezelschap consequent met Charles aangesproken, bezocht. Het zou moeilijk vol te houden zijn, dat Kas en hij politiek ook maar enige overeenstemming vertoonden. Hun oorlogsbelevenissen maakten hen tot goede vrienden.

Copyright © 2019 The Graphic Online